Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve
% e premtimeve të realizuara
%
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II 10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
12/5/2016
12:12
Junik
12/5/2016
10:17
Fushë Kosovë
12/5/2016
9:37
Viti
12/5/2016
9:37
Viti
12/5/2016
9:36
Ferizaj