Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve
% e premtimeve të realizuara
%
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II 10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
10/1/2016
4:2
Deçan
10/1/2016
3:51
Prishtinë
10/1/2016
3:45
Deçan
10/1/2016
0:53
Pejë
9/30/2016
20:3
Istog