Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve
% e premtimeve të realizuara
%
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II 10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
8/27/2016
21:59
Vushtrri
8/27/2016
18:12
Podujevë
8/27/2016
18:1
Gjakovë
8/27/2016
15:57
Rahovec
8/27/2016
14:8
Prizren