Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve
% e premtimeve të realizuara
%
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II 10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
10/23/2016
15:28
Ranillug
10/23/2016
15:15
Drenas
10/23/2016
14:49
Prishtinë
10/23/2016
12:21
Podujevë
10/23/2016
11:46
Kamenicë